Informace o zápisu

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Sestavuje ředitelka školy podle analýzy současného stavu podmínek mateřské školy  a předkládá  k seznámení zřizovateli.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti,které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.  Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, není - li dále stanoveno jinak. 

Novela školského zákona přináší kromě jiného povinnost obcím určit spádové oblasti pro mateřské školy. Stále však bude na rozhodnutí rodičů pro jaké zařízení se rozhodnou. Pořád platí, že pokud bude mít jakákoli mateřská škola volné kapacity, může i nadále přijímat děti z jiné spádové oblasti.

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka každoročně na jaře- dle Školského zákona v měsíci květnu. V době přijímacího řízení i před ním je možné zasílat na školu Žádosti o přijetí dítěte. Předběžně lze žádosti     o přijetí stahovat z našich stránek , nebo si je osobně vyzvednout ve škole.

Zápis na nový školní rok je vyhlašován na webových stránkách MŠ, v hustopečských listech  a vyvěšen v MŠ.  Zákonní zástupci při zápise také obdrží základní informace o mateřské škole, mohou se seznámit s prostředím mateřské školy a nahlédnout do činností dětí.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od 3-6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Podmínky přijímání do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením Zákon č. 258/2000  Sb.§50 v platném znění.

Kapacita mateřské školy nesmí být překročena, je závazně stanovena ve školském rejstříku. Při  obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte, vydává do 30 dnů zák. zástupcům dítěte ROZHODNUTÍ. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu (nepřijetí) odvolat do 15 dnů od data doručení prostřednictvím ředitelky  MŠ  ke KÚ v Brně.

Způsob docházky dítěte dohodnou rodiče při zápisu do mateřské školy proti podpisu.

O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě doporučení či poradenského centra, po dohodě s rodiči a dle možností školy. 

Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněna  registrační čísla přijatých dětí na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí doporučeně poštou.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením , při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. 

Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v Hustopečích  / podmínkou je trvalý pobyt jednoho z rodičů a přihlašovaného dítěte/.

Pořadí  č.

Kritéria pro přijetí do MŠ

Bodové  hodnoty

1.

Děti a cizinci, kteří dosáhnou  k 31.8 2018  pěti let- povinné předškolní vzdělávání 

10

2.

Děti, které dosáhnou 31.8. 2018  čtyř let 

5

3.

Děti, které  dosáhnou k 31.8. 2018  tří let

4

4.

Děti, které dosáhnou do 31.8. 2018 tří, nebo čtyř let bez trvalého bydliště

3

5. Sourozenci již přijatých dětí 1

5.

Děti mladší tří let

1

 

 

V Hustopečích, dne  5.4. 2018