Informace o zápisu

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Kritéria pro přijímání dětí

Č.j.: 5

/2019

Vypracoval:

Kouřilová Ivana

Schválil:

 

Pedagogická rada projednala dne:

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.1.2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.1.2019

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Ředitelka Mateřské školy Na Sídlišti 5, Hustopeče stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení par. 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

V souladu s ustanovením par. 34 odst. 2 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě , které nejpozději před 1.9.2019 dosáhne 3let věku a má trvalý pobyt ve městě Hustopeče.

III.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

Kritérium

 

body

Trvalý pobyt dítěte *

Trvalý pobyt v obci

Trvalý pobyt mimo obec

10

0

Věk dítěte

Děti do 3 let

3 roky k 1.9.2019

5

20

 

Individuální situace dítěte

Sociální potřebnost dítěte **

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami – má doporučení od pediatra nebo od školského poradenského zařízení

30

5

30

IV.

 

V případě rovnosti bodů může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

  • Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo trvalého pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení par.20 odst. 2 písmena d) školského zákona

 

** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o samoživitelky, osiřelé dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.) S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

V případě shodného počtu bodů je rozhodným kritériem datum narození dítěte (starší dítě má přednost před mladším dítětem).

V případě že i tak dojde ke shodě počtu bodů, bude ředitelka školy rozhodovat losováním.

 

 

 

 

 

 

 

V Hustopečích 1.1.2019

ředitelka MŠ, Na Sídlišti 5, Hustopeče