Mateřská škola U Rybiček Hustopeče http://www.msurybicek.cz/rss MS U rybiček cs Ukončení karantény http://www.msurybicek.cz/ukonceni-karanteny Vážení rodiče, KHS rozhodla o ukončení karantény. MŠ pod kostelem bude v provozu od 4. 1. 2021. Rozhodnutí o ukončení karantény Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0200 Karanténa http://www.msurybicek.cz/karantena Vážení rodiče, oznamuji Vám, že na základě rozhodnutí KHS, bude mateřská škola pod kostelem uzavřena do 22.12. (včetně). Po tuto dobu můžete čerpat OČR. Od 23.12. do 3.1. je MŠ uzavřena z důvodu vánočních prázdnin (na to se již OČR nevztahuje).  Děkuji za pochopení Kouřilová Ivana Zde najdete rozhodnutí KHS. Rozhodnutí KHS   Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 +0200 Dýňování http://www.msurybicek.cz/dynovani-2 Vážení rodiče,  z důvodu nepříznivého vývoje koronavirové situace nebude pořádána tradiční akce "Dýňování". Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0200 Třídní schůzky http://www.msurybicek.cz/tridni-schuzky-3 Třídní schůzky se budou konat v úterý 8. 9. 2020 v 16. 30 hod. v jednotlivých třídách. Na schůzku se dostavte bez dětí. Roušku s sebou. Wed, 02 Sep 2020 00:00:00 +0200 Aktuální informace důležité k nástupu do MŠ http://www.msurybicek.cz/aktualni-informace-dulezite-k-nastupu-do-ms Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020. Třídy Kuřátka a Koťátka zůstavají na odloučeném pracovišti na ulici Komenského 4, třídy Berušky, Sluníčka a Motýlci jsou po dobu rekonstrukce umístěny v náhradních prostorech v suterénu kostela. Všechny děti si budou na pitný režim nosit láhev, kterou je nutné doma denně desinfikovat! Prosíme dejte dětem do skříňky nebo do boxíku jednu roušku v sáčku.  COVID - 19 Školku mohou navštěvovat pouze zdravé děti. Dítě, které bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, průjem, teplota) bude umístěno do izolace. Zákonní zástupci dítěte budou informováni a je jejich povinností si dítě neprodleně vyzvednout. Pokud Vaše dítě trpí alergií nebo chronickým onemocněním vykazujícím tyto příznaky, musí dle metodických pokynů COVID - 19 vydaných MŠMT, předložit potvrzení od lékaře, jinak nebude přijato. Při vstupu do budovy použijte desinfekci a dohlédněte na to, aby si dítě před vstupem do třídy důkladně umylo ruce!   Stravování: Odhlašování obědů zůstává stejné - do 7.00 hod, poté již nebude možno oběd odhlásit, ale můžete si jej vyzvednout:          - od 11 - 11.30 hod ve třídě, kterou Vaše dítě navštěvuje         - platí pouze první den nemoci         - kvůli hygienickým opatřením budou obědy vydávány do  jednorázových jídlonosičů, které zajistí  MŠ za poplatek 10,-       Fri, 28 Aug 2020 00:00:00 +0200 Seznamy dětí pro školní rok 2020/2021 http://www.msurybicek.cz/seznamy-deti-pro-skolni-rok-2020-2021 Vážení rodiče, od dnešních 12.00 hodin budou vyvěšeny všechny seznamy dětí na dveřích na odloučeném pracovišti na ulici Komenského ( Kuřátka, Koťátka, Berušky, Sluníčka a Motýlci). SEZNAMY DĚTÍ JSOU NEMĚNNÉ! Pro děti ze třídy Berušek, Sluníček a Motýlků budou od 1. září 2020 zajištěny náhradní prostory v suterénu kostela. Na děti se těší všechny paní učitelky. Mon, 24 Aug 2020 00:00:00 +0200 SRPNOVÝ PROVOZ http://www.msurybicek.cz/srpnovy-provoz Dnes, v pátek 24.7.2020, končí červencový provoz, který zajišťovala naše MŠ. Od pondělí 27.7.2020 začíná srpnový provoz, který zajišťuje MŠ Pastelka a platí POUZE pro děti přihlášené na měsíc srpen. Pro omlouvání používejte toto telefonní číslo : 702 230 174 Fri, 24 Jul 2020 00:00:00 +0200 Prázdninový provoz - MŠ PASTELKA http://www.msurybicek.cz/prazdninovy-provoz-ms-pastelka-2 Telefoní čísla pro omlouvání dětí : Pastelky a Berušky = Zelená třída (728 743 774) Sluníčka a Kuřátka = Žlutá třída    (728 743 749) Motýlci a Koťátka = Červená třída  (602 872 415) Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 http://www.msurybicek.cz/seznam-prijatych-deti-pro-skolni-rok-2020-2021 Vážení rodiče,  zveřejňuji seznam přijatých dětí do MŠ na školní rok 2020/2021. Zároveň Vás zvu na informativní schůzku, která se bude konat 18.6.2020 v 16.00 hodin na odloučeném pracovišti ve třídě Koťátek. Prosím Vás, abyste dodržovali stanovená hygienická nařízení (rouška, vlastní psací potřeby, dodržování distanční vzdálenosti, pouze 1 zákonný zástupce - bez dítěte).  Z důvodu důležitých organizačních informací je účast nutná. Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 Mon, 01 Jun 2020 00:00:00 +0200 Prázdninový provoz http://www.msurybicek.cz/prazdninovy-provoz Z důvodu rekostrukce naší MŠ bude provoz probíhat po celou dobu prázdnin v MŠ Pastelka. V době od 29.6. - 24.7.2020 budou provoz zajišťovat naši zaměstnanci. Vyplňte, prosím, formulář o docházce Vašeho dítěte a pošlete jej zpět na emailové adresy jednotlivých tříd do 15.6.2020. Prázdniny červenec 2020   V době od 27.7. - 21.8.2020 zajišťuje provoz MŠ Pastelka, která umožní docházku max. 20 dětem z naší MŠ. Rodiče, kteří mají vážný zájem umístit své dítě v měsíci srpnu do MŠ, vyplní přiložený formulář a odešlou jej na emailovou adresu Kourilova@hustopece.cz. Snažili jsme se zvolit spravedlivou formu přihlašování, abyste měli všichni stejnou šanci. Přihlašovat se můžete 1.6.2020 od 6,00 hodin. Pokud někdo pošle přihlášku dříve, nebude platná.  Prázdniny srpen 2020 Wed, 20 May 2020 00:00:00 +0200 Provoz MŠ od 25.5.2020 http://www.msurybicek.cz/provoz-ms-od-25.5.2020 Provoz MŠ pro děti ze třídy Sluníček a Motýlků začne od 25.5.2020 v náhradních prostorách v suterénu kostela.  Provoz tříd Berušky, Koťátka a Kuřátka bude probíhat na odloučeném pracovišti. Na obou pracovištích  bude provoz od 6,15 - 16,15 hodin. Všechny děti, které nastoupí, předloží vyplněné a podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které stáhnete na našich webových stránkách. Z hygienických důvodů potřebuje každé dítě vlastní uzavíratelnou lahvičku na pití. Prosíme vemte také s sebou. Wed, 20 May 2020 00:00:00 +0200 Úprava platby školného http://www.msurybicek.cz/uprava-platby-skolneho Po dohodě se zřizovatelem a MŠ Pastelka jsme přehodnotili výši školného pro děti, které nenavštěvovaly MŠ ani jeden den v měsíci. Úplata bude nově 100,- Kč (udržovací poplatek) za každý příslušný měsíc (duben, květen, červen 2020). Ten, kdo si nezrušil trvalý příkaz, má předplaceno do června (včetně). Přeplatky spolu se stravným se budou vracet na Váš účet po půlroční uzávěrce tj. v měsíci červenci. Vyúčtování kulturních akcí, zájmových kroužků a Předškoláčka proběhne po poslední akci v měsíci červnu 2020. Zůstatek bude poukázán na Váš účet. Wed, 20 May 2020 00:00:00 +0200 Zjišťování docházky http://www.msurybicek.cz/zjistovani-dochazky-2 COVID-19 Vážení rodiče, z organizačních důvodů Vás žádáme o vyplnění docházky Vašeho dítěte do MŠ od 25.5.2020. COVID-19 Formulář si, prosím, stáhněte, vyplňte a zašlete zpět na emailové adresy jednotlivých tříd do 18.5.2020. Vyplňujte, prosím, uvážlivě a zodpovědně. Pokud vyplněnou docházku nedostaneme zpět do uvedeného termínu, bude to pro nás znamenat, že dítě do MŠ nenastoupí. Wed, 13 May 2020 00:00:00 +0200 Provoz MŠ v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 http://www.msurybicek.cz/provoz-ms-v-obdobi-mimoradnych-opatreni-do-konce-skolniho-roku-2019-2020 Provoz mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020   Provoz mateřské školy V provozu jsou 2 třídy odloučeného pracoviště Komenského 3, převážně zaměstnaných rodičů.   Epidemiologická opatření Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře. Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu. Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení najdete na webových stránkách školy, který doma vyplníte a donesete do MŠ. V nutném případě bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole. Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby vyzvedávali děti po obědě.   Příchod do mateřské školy Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry. Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí. Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry. Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry. K největšímu nashromáždění lidí dochází v prostorách šaten vždy krátce před 8.hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli. Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem doprovázející osoby či přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem,  pod dohledem učitelky. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem. Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.   Hygienická opatření Velkou část dne budou děti trávit venku na školní zahradě. Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky. Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut. Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ. Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren. Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla). Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.   Stravování Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě. Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice. Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice. Na pitný režim si děti donesou vlastní uzavíratelné lahvičky, které jim po příchodu naplní pracovnice MŠ nápojem (voda, čaj, šťáva apod.)   Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).   Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny Do rizikové skupiny patří dítě, které: osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.   Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.   Tue, 12 May 2020 00:00:00 +0200 Změna http://www.msurybicek.cz/zmena Vážení rodiče, posíláme informaci o změně provozu MŠ, která se týká rodičů, kteří nahlásili dítě do školky od 11. 5. 2020. Provoz je přesunut na odloučené pracoviště Komenského 4.  Všechny děti budou v jedné třídě. Jakoukoliv změnu v  docházce volejte na tel. číslo 602 373 856. Přikládáme ke stažení formulář ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, bez kterého nebude možné dítě do MŠ přijmout. Tento formulář přineste do MŠ již vyplněný. Z hygienických důvodů nebude možné vyplňovat jej v MŠ. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ Děkujeme za pochopení   Thu, 07 May 2020 00:00:00 +0200