Úplata za pobyt a stravování

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Podle zákona č.561/2004 Sb.,(školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno:

Děti v posledním ročníku ( předškoláci) MŠ a děti s odkladem školní docházky mají  předškolní vzdělávání bezúplatné, hradí pouze stravné.
Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2017/2018 stanovena na částku 400,- Kč měsíčně.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost  na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
Rodiče dítěte, které nebude celý měsíc docházet do MŠ z důvodu nemoci, omluví nepřítomnost dítěte na příslušném formuláři a předá jej ředitelce školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy. V případě, že platba nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. (zákon 561/2004 Sb.).

Úplata za školní stravování dětí:

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Způsob platby - bezhotovostně na účet školy      86-1728080247/0100.

Cena stravného pro děti 2–6 let: celodenní strava činí 30,- Kč (oběd 16,- Kč, dopol. svačina 7,- Kč, odpol. svačina 7,- Kč).

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., budou děti, které dovrší 7 let v průběhu školního roku, platit již celý školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna, vyšší částku za stravné. Zároveň budou dostávat dle norem větší porce, jak na svačinu, tak na hlavní jídlo. Tato skutečnost je dána zákonem, nelze proto stanovovat žádné výjimky.
Cena stravného pro 7 leté děti: celodenní strava činí 34,- Kč (oběd 20,- Kč, dopol. svačina 7,- Kč, odpol. svačina 7,- Kč)

Úplata za školní stravování dítěte v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.).