Úprava platby školného

Po dohodě se zřizovatelem a MŠ Pastelka jsme přehodnotili výši školného pro děti, které nenavštěvovaly MŠ ani jeden den v měsíci. Úplata bude nově 100,- Kč (udržovací poplatek) za každý příslušný měsíc (duben, květen, červen 2020).

Ten, kdo si nezrušil trvalý příkaz, má předplaceno do června (včetně). Přeplatky spolu se stravným se budou vracet na Váš účet po půlroční uzávěrce tj. v měsíci červenci.

Vyúčtování kulturních akcí, zájmových kroužků a Předškoláčka proběhne po poslední akci v měsíci červnu 2020. Zůstatek bude poukázán na Váš účet.