Nadstandardní aktivity

VÝTVARNÝ KROUŽEK – “Dílna malých malířů”

Výtvarný kroužek vede na naší škole několik let paní učitelka Adriana Neubauerová.
Absolvovala mnoho kursů zabývajících se výtvarnými technikami a jejich použitím v praxi.
Do kroužku dochází  převážně děti předškolního věku, které mají o výtvarné aktivity zájem a jejich výtvarné vyjadřování dosahuje dobré úrovně.
Výsledky malých výtvarníků jsou celoročně vystaveny ve školní galerii, dále se zúčastňujeme různých oblastních a celostátních výtvarných soutěží, ve kterých naše děti dosahují pěkných výsledků.

PŘEDŠKOLÁČEK

„Předškoláček“  je aktivitou, která je určena především dětem s odkladem školní docházky a pro děti před zahájením povinné školní docházky. Jedná se o individuální péči především v oblasti připravenosti pro školu – jemná a hrubá motorika, zrakové a sluchová diferenciace, předmatematická gramotnost,  sociální a emocionální připravenost, rozumová oblast.  
Aktivitu zajištují p.uč.  Srholcová Růžena, Bc. Jarmila Pírková, Věra Tomešková, které absolvovaly kurz     Do školy včas – bez odkladu školní docházky a seminář o předmatematické gramotnosti.

KERAMICKÝ KROUŽEK

Děti se seznamují s keramickou hlínou a náčiním určeném k výrobě. Vyzkouší si různé metody a postupy nejen při práci s keramickou hlínou, ale i při finální úpravě výrobku. Při práci s keramickými materiály získávají děti manuální zručnost, procvičují jemnou motoriku, rozvíjí svou fantazii, představivost a estetické cítění.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Logopedickou prevenci zajišťují uč. MŠ, které mají osvědčení pro práci logopedického asistenta. Hlavním cílem je prevence řečových poruch.
Individuální náprava řeši probíhí v naší MŠ 3x týdně pod odborným vedením klinické logopedky                    Mgr. Halky Petlákové

PLAVÁČEK

Předplavecký výcvik je organizován Plaveckou školou Hustopeče, je určen pro děti předškolního věku.  Při celkem 10 lekcích se děti  pod vedením instruktorky plavání  naučí hrát s vodou, nebát se jí a třeba zvládnou   i začátky plavání.

ANGLIČTINA HROU

Výuka probíhá hravou, přiměřenou formou, základní slovíčka a slovní spojení si děti osvojí především prostřednictvím písniček, říkanek, dramatizace příběhů, soutěží a výtvarné činnosti. Navázána spolupráce s jazykovou školou EBA Hustopeče.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Naše mateřská škola nabízí našim předškolním dětem možnost zajištění ŠKOLY  V  PŘÍRODĚ. Děti mohou prožít týden se svými kamarády v  krásném lesnatém  prostředí rekreačního střediska. Program pro děti- bohatý! Hravou formou plní  s p. učitelkami  úkoly v oblasti živé, neživé přírody, sebeobsluhy, vzájemné pomoci a kamarádských vztahů.Dobře organizovaná a připravená ŠKOLA V PŘÍRODĚ splní v  rámci výchovy svoje výchovné, vzdělávací i zdravotní poslání.
 

TANČÍME PRO RADOST

Specifické cíle: výuka moderního, lidového a scénického tance, seznámení dětí se základními prvky tance, správné držení těla, správné dýchání (zapojení jógy), nacvičování prostorové orientace, vytváření jednoduchých tanečních variací, vystoupení pro rodiče a veřejnost

VESELÉ PÍSKÁNÍ

Cílem kroužku je relaxace, nácvik správných návyků při dýchání, vzbuzení zájmu o hudbu a v neposlední řadě zvládnutí základů hry na flétnu. V každé hodině děti procvičují rytmizaci slov a říkadel, dechová cvičení , prstové cviky. Děti se postupně seznámí s nástrojem, naučí se na něj zahrát první tón, na 5 tónech budou hrát jednoduché říkanky. Vedou p. učitelky základní umělecké školy.