Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Kritéria pro přijímání dětí

Č.j.:

10/21

Vypracoval:

Kouřilová Ivana

Schválil:

Kouřilová Ivana

Pedagogická rada projednala dne:

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

16.03.2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

01.04.2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitelka Mateřské školy Hustopeče stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení par. 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

                                                           I.

            Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

                                                           II.

            V souladu s ustanovením par. 34 odst. 2 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě , které nejpozději před 1.9. příslušného roku dosáhne 3let věku a má trvalé bydliště v obci

 

                                                           III.

            Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

 

 

Kritérium

 

body

Trvalý pobyt dítěte *

Trvalé bydliště v obci, v které škola sídlí

+ Bydliště v obci, v které škola sídlí

Bydliště mimo obec, v které škola sídlí

25

15

0

Věk dítěte

Děti do 3 let věku

3 roky k 1.9. příslušného roku

25

30

 

Sourozenec

Již navštěvuje kmenovou MŠ

5

+ Pozn.: zákonný zástupce dítěte prokáže bydliště v obci buď nájemní smlouvou, kupní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí.

                                                           IV.

Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené

sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se     

jednat např. o samoživitelky, osiřelé dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální

situace hrozí sociální vyloučení apod.) S ohledem na zásadu součinnosti mezi

správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se

sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

V případě shodného počtu bodů je rozhodným kritériem datum narození dítěte (starší dítě má přednost před mladším dítětem).

V případě, že i tak dojde ke shodě počtu bodů, bude ředitelka školy rozhodovat losováním.

 

 

V Hustopečích 16.3.2021                                              ……………………………….

                                                                      ředitelka MŠ, Na Sídlišti 5, Hustopeče