Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí

Č.j.:

4/23

Vypracoval:

Kouřilová Ivana

Schválil:

Kouřilová Ivana

 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.2.2023

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.4.2023

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Ředitelka Mateřské školy Hustopeče stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení par. 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

                                                           I.

            Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

                                                           II.

            V souladu s ustanovením par. 34 odst. 2 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky, pro které je vzdělávání povinné (není-li dále stanoveno jinak) a dítě, které nejpozději před 1.9. příslušného roku dosáhne 3let věku a má trvalé bydliště v obci. Trvalé bydliště v obci prokáže alespoň jeden z rodičů přihlašovaného dítěte.

 

                                                           III.

            Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

 

 

Kritérium

 

body

Trvalý pobyt dítěte *

   Trvalé bydliště v obci, ve které škola sídlí

   Bydliště mimo obec, ve které škola sídlí

25

0

Věk dítěte

   Děti do 3 let věku

   3 roky k 1.9. příslušného roku

20

30

 

Sourozenec

  Dítě starší 3 let, které má sourozence v MŠ

  Na Sídlišti 5, Hustopeče       

 

5

 

 

                                                           IV.

 

Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené

sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se     

jednat např. o samoživitelky, osiřelé dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální

situace hrozí sociální vyloučení apod.) S ohledem na zásadu součinnosti mezi

správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se

sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

Děti musí být očkovány, dle očkovacího kalendáře, což musí být doloženo lékařským potvrzením (mimo dětí, které se vzdělávají povinně).

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě doporučení školského poradenského zařízení, po dohodě s rodiči a možnostech školy.

 

V případě shodného počtu bodů je rozhodným kritériem datum narození dítěte (starší dítě má přednost před mladším dítětem).

V případě, že i tak dojde ke shodě počtu bodů, bude ředitelka školy rozhodovat losováním. Pokud to kapacita školy dovolí, mohou být k předškolnímu vzdělávání přijaty děti i během školního roku.

 

Pozn.: Po ukončení přijímacího řízení vydává ředitelka školy do 30 dnů rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí najdou zákonní zástupci dítěte tuto informaci na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem. V papírové podobě se rodičům nevydává. Při nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci dítěte Rozhodnutí o nepřijetí, poštou.

 

V Hustopečích 30.1.2023

                                                                                  ředitelka MŠ, Na Sídlišti 5, Hustopeče