Projekt EU a MŠMT

Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a získala finanční podpory ve výši 491 547 Kč. Název projektu: "Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ U Rybiček Hustopeče; registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001642. Zahájení realizace projektu: 1.9. 2016; ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018. Délka realizace: 24 měsíců. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvy, jako personální podporu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti, dále podpora vzdělávání pedagogů MŠ v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost DVPP - v rozsahu 16 hodin, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi- DVPP v rozsahu DVPP - 24 hodin a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých MŠ v rámci ČR. Personální podpora na pozici chůvy je pro naší MŠ posílení, jelikož naši MŠ navštěvují děti mladší tří let. Finanční prostředky budou využity nejen formou mzdových prostředků personálního zajištění, popřípadě na vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také na zakoupení materiálního vybavení MŠ. Především pro dvouleté děti. Jde o didaktické pomůcky, hry, hračky, které jsou pro dvouleté děti specifické a rozvíjející jejich motoriku a poznávání.

Eva Javůrková, ředitelka MŠ