O nás

Zřizovatelem MŠ Na Sídlišti 5 – „U Rybiček“ je Město Hustopeče. Od roku 2001 byla ze strany zřizovatele  přiznána  naší  mateřské  škole  právní  subjektivita.

Kapacita  míst  pro  umístění  dětí  je  73 ve 3  třídách v rámci kmenové budovy Na Sídlišti 5 a od roku 2007 byla kapacita školy rozšířena připojením bývalé MŠ Komenského 4, kde je 54 míst ve          2 třídách. Tak vzniklo odloučené pracoviště vzdálené od kmenové budovy asi 100 m.

Ve třídách v budově Na Sídlišti jsou děti rozděleny podle věku (předškoláci), vedle toho máme i třídy věkově smíšené. Na odloučeném pracovišti v Komenského ul. jsou umístěny děti ve věku od 2,5 roku.
Na obou pracovištích MŠ uplatňujeme výchovu a vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem „Se sluníčkem poznáváme svět“, který po ukončení docházky dětí do MŠ navazuje na vzdělávací program základní školy. V jednotlivých třídách upravujeme ŠVP podle věku a individuálních zvláštností dětí.

Mimo jiné se zaměřujeme na děti se špatnou výslovností a opožděným vývojem řeči. Těmto dětem logopedickou péči poskytují v MŠ dvě učitelky, logopedické asistentky ve spolupráci s klinickou logopedkou.

V mateřské škole „U Rybiček" Na Sídlišti 5 jsou vnitřní prostory členěny na tři třídy, každá má svůj oddělený vstup. Vybavení tříd hračkami a pomůckami je postupně obnovováno a doplňováno. Při výběru hraček dbáme na účelovost a moderní trendy. Velké procento nakoupených hraček a pomůcek tvoří hračky podporující logické myšlení dětí a hračky, při jejichž manipulaci je nutné zapojit více smyslů zároveň. Vybavenost tříd (hračky a pomůcky) je na vysoké úrovni. Jelikož nechceme z této úrovně slevit, jezdíme vybírat hračky na výstavy a veletrhy nebo nakupujeme hračky až po předvedení. Velký důraz klademe na prožitkové učení, při němž využíváme nejen tyto moderní pomůcky, ale především zařazujeme prvky z dramatické výchovy. Vedeme děti k tomu, aby přiměřeně plnily své povinnosti, ale i k tomu, aby znaly svá práva a mohly se svobodně rozhodovat.

Již čtyři roky využíváme pro zpestření vzdělávací nabídky interaktivní tabule, které jsou umístěny ve dvou třídách předškolních dětí. Práce s interaktivní tabulí nabízí dětem nejen zábavu a možnosti pro různé hry, zejména však rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost. Toto vše má význam  v přípravě  na přechod do základní školy a následné i úspěšné zvládání výuky.

Interaktivní tabuli si rychle oblíbily  děti i paní učitelky, které ji využívají při výuce anglického  jazyka , ale i při ostatních vzdělávacích činnostech.

Stravování

Celodenní stravování dětí je zajištěno z vlastní školní kuchyně (jídelny), která byla v roce 2011 zmodernizována a vybavena nerezovými spotřebiči i doplňky. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

Pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dítěte v mateřské škole.

Venkovní prostory

K pobytu dětí venku slouží krásná prostorná zahrada, která je nově vybavena dřevěnými sestavami. Poskytuje dětem dostatek možností pro pohybové aktivity. Děti mají k dispozici umělý svah na sáňkování, každá třída má své pískoviště, která jsou zajištěná ochrannými plachtami, jsou zde dřevěné domečky, skluzavky, šplhací stěny, houpačky, cesty pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách, šlapadlech. Při letním pobytu na zahradě se děti mohou osvěžit v dětských bazénech.

V roce 2013 jsme reagovali na výzvu ministerstva životního prostředí a s podporou města jsme zpracovali projekt, který byl úspěšně přijat a realizován. Tak jsme získali dotaci ve výši 90% nákladů na vybudování zahrady v přírodním stylu, které bylo dokončeno v květnu 2014. Děti si tak užívají nejen pohybu na nových herních prvcích, ale hlavně mají možnost využití pomůcek pro environmentální  výchovu.
 

Součást MŠ na Komenského 4 - odloučené pracoviště

Toto dvoutřídní pracoviště se nachází v prostorách bývalé mateřské školy, ve středu města, sousedící se ZŠ Komenského a má kapacitu 50 dětí. Všechny prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hrám dětí  získávání  nových poznatků  i odpočinku. Je zde plno barev, nový nábytek, různé hračky a hry, tělocvičné náčiní, piano, prostě vše, co k dětem patří.

Jsou tu vytvořeny útulné prostory a vznikla tak „školka“ rodinného typu, kde je možný úzký kontakt mezi dětmi obou tříd, mezi dětmi a všemi pracovnicemi MŠ a ŠJ, stejně tak možnost kontaktu rodičů s pracovnicemi školy a školní jídelny. Rodiče mají možnost neustále nahlížet do školkovského  dění, promluvit si s učitelkami, řešit spolu případné  problémy.

Specifické prostředí této součásti školy, umožňující dětem bezproblémový přechod z rodinného do kolektivního prostředí s minimálními adaptačními problémy oceňují především rodiče, takže o umístění dětí v MŠ projevují zájem nejen rodiče místních dětí, ale i rodiče dětí z okolních obcí.

K budově přísluší školní zahrada, která byla v rámci dotace zrekonstruována na přírodní zahradu.

Stravování

Pro odloučené pracoviště na Komenského ul. je strava dovážena ze ŠJ  MŠ Na Sídlišti.