Výuka

Charakteristika vzdělávacího programu.

Hlavní cíle předškolního vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naše mateřská škola pracuje podle nového Školního vzdělávacího programu pod názvem "Se sluníčkem poznáváme svět". Tento program byl zpracován na základě zkušeností učitelek, které získaly při ověřování prozatimního ŠVP a vytváření krátkodobých i dlouhodobých  projektů.
Je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, je zde zastoupeno všech pět oblastí, které se navzájem prolínají.

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Celoroční témata vystihují hlavní záměry mateřské školy. Tato témata jsou dále rozpracována v jednotlivých třídách v třídních vzdělávacích programech, které jsou rozvrženy na určité časové úseky. Učitelky v nich volí pro svou třídu konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů, určují způsob realizace těchto činností (formy), doplňují jej o různé akce. Součástí je také průběžné hodnocení.

Při své práci nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o děti mateřské školy ( Předškoláček, logopedická péče, flétnička, angličtina, škola v přírodě, keramika aj.) Rozvíjíme také tělesnou a pohybovou zdatnost dětí na zahradě MŠ, která je vybavena novými hracími prvky. Při polodenních vycházkách do okolí a pobytu ve škole v přírodě  citlivým přístupem a působením pěstujeme  u dětí úctu k životu, všemu živému a prosazujeme myšlenku ochrany životního prostředí.

Dalším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě - mít vztah k životu, k sobě samému, k druhým lidem a ke zdravému životnímu stylu.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je nutné vyvažovat spontánní a řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.Hlavní náplní naší výchovné činnosti je využívání metody prožitkového učení dětí.Veškeré snažení všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně spokojené a šťastné.

S tematickými částmi tohoto programu jsou rodiče podrobně seznamováni na nástěnkách u jednotlivých tříd .

Celý ŠVP je k dispozici v mateřské škole.

 

II. Vzdělávací -obsahová část

 

INTEGROVANÉ BLOKY


1 Kdo jsem já a kdo jsi ty?

Motto: Sluníčko má novinu

Moje školička

Kamarádi

Moje rodina

Slavnosti města


 


 

Záměry integrovaného tematického celku: V tomto tematickém celku se nově nastupující děti seznámí s prostředím MŠ, režimem a kamarády. Protože se utváří nové kolektivy, všechny dětí se budou včleňovat do své skupiny a rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí. Budou si osvojovat a upevňovat zdvořilostní návyky. Uvědomovat si sama sebe a druhé. Budou si uvědomovat a učit se vyjadřovat a pojmenovávat vlastní emoce i emoce druhých. Vytvoří společně s učitelkou a ostatními dětmi pravidla soužití, která budou dodržovat. Budou rozvíjet schopnost sebeobsluhy. Učit se vytvářet zdravé životní návyky. Rozvíjet orientaci v prostředí MŠ i ve městě. Posilovat kladné vztahy ke kamarádům, k mateřské škole, k domovu, k rodině a prostředí. Seznamovat děti s okolím školy, naším městem, jeho tradicemi.

Hlavní vzdělávací záměry:

 

 • seznámit se s prostředím školy, dětmi a dospělými

 • orientovat se ve třídě, v prostorách MŠ, znát svou značku, vnímat své místo ve třídě

 • půjčovat si hračky a uklízet je na místo k tomu určené

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů

 • znát jména dětí ve třídě

 • rozvoj komunikativních dovedností, projevovat své potřeby a přání

 • umět pojmenovat předměty ve svém okolí

 • upevňovat hygienické návyky

 • osvojit si základní společenská pravidla chování

 • na základě společných prožitků a zkušeností vytvořit základní pravidla soužití, znázornit je grafickým způsobem pomocí piktogramů, vnímat je a respektovat

 • seznámit děti s prostředím školní zahrady a jejím blízkým okolím

 • orientovat se v okolí MŠ, okolí bydliště

 • vytvářet citový vztah k místu, ve kterém žijeme

 • učit se správnému a bezpečnému chování v MŠ i mimo ni

 • osvojit si bezpečné návyky při chůzi ve dvojicích a při přecházení vozovky

 • získat poznatky nejen o sobě, o svých kamarádech, ale i o své rodině, o životě a činnostech ostatních lidí, o jejich vzájemném soužití

 • pomoci dětem vytvářet si vztah ke kulturnímu centru města

 • využívat vlastních vědomostí dětí o Hustopečích

 • rozvíjet pohybové dovedností, koordinaci pohybů


 


 

Očekávané výstupy :

- odloučit se bez problémů na určitou dobu od svých blízkých

- zvládnout základní hygienu, stolování, sebeobsluhu, úklid okolo sebe

- mít vztah k místu a blízkému prostředí, zahradě školy

- navazovat dětská přátelství, komunikovat s druhými dětmi

- chápat svou roli ve společenství a podle toho se chovat

- uvědomovat si, co je nebezpečné, podle toho se chovat

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory

- uvědomovat si, co je nebezpečné, jak se nebezpečí vyhýbat

 

Klíčové kompetence :

- pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších

problémů a situací je pozitivní odezva na aktivní zájem

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

/ řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod./

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu, používá ji k dokonalejší komunikaci s okolím

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná

nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe

potřebu je zachovávat

- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat

Náměty a činnosti:

spontánní hra, manipulace a hry s hračkami, seznamování s říkadlovými melodiemi, básněmi, písněmi a pohybovými hrami, individuální a skupinové výtvarné činnosti, rozhovory na téma „Kdo jsem a kam patřím“, „Moje značka“, „Moje oblíbená hračka“, „Kdo je můj kamarád“, „Kam co patří, jak se to dělá“, jak se domlouváme, co už umím, budeme si hrát, tvorba pravidel společného soužití ve třídě, vystoupení dětí na akcích města ( Hustopeče se baví, Burčákové slavnosti)


 

 

 

2. Podzimní poznávání

Motto : Děti i svět celičký má od sluníčka barvičky

Na poli

Advent

Vyletěl si pyšný drak

Na zahradě

V lese


 

Záměry integrovaného tematického celku:

V uvedeném tematickém celku se děti seznámí s druhy podzimních plodů a přírodnin, s podzimními pracemi na polích i v zahradách, s podzimními tradicemi a hrami. Připraví si chutné pokrmy ze zeleniny a ovoce. Budou vnímat krásy a barevnosti podzimu i změny v přírodě. Seznámí se s charakteristikou podzimního období a počasí. Osvojí si poznatky o těle a zdraví. Upevní si zdravé životní návyky.

Vypravíme se do okolní přírody, kde budeme sbírat přírodniny a hrát si s nimi, Seznámíme se s ekosystémem lesa, s jeho obyvateli a budeme si povídat si o tom, jak se zvířata a příroda připravují na zimu.

Konec podzimu je ve znamení adventu. Období stvořené k rozvíjení citových vztahů k rodině, přátelům a okolí. Budeme se těšit na Mikuláše, vánoční svátky, seznámíme se s tradicemi a zvyky tohoto období – budeme zpívat koledy, péct vánoční cukroví, vyzdobíme si vánočně třídu, při vycházce do lesa připravíme zvířátkům „vánoční hostinu“, ozdobíme jim stromeček v lese.


 

Hlavní vzdělávací záměry:

 • seznamovat se s charakteristikou podzimního období, co nám přineslo, co nám umožňuje (hry s přírodninami, pouštění draků)

 • probouzet v dětech potřebu pobývat v přírodě, vytvářet si k ní pozitivní vztah

 • posilovat přirozené poznávací city

 • vnímat krásy podzimních barev a změny v přírodě

 • pozorovat počasí - zaměříme se na určování počasí, charakteristiku podzimního počasí, jak se správně oblékat vzhledem k počasí

 • seznámit se s pojmy ovoce a zelenina, uvědomit si jejich význam pro naše zdraví

 • vytvářet povědomí o zdraví, otužování, výživě, zdravém životním stylu

 • seznámit se s ekosystémem les

 • rozvíjet fyzickou zdatnost, procvičit chůzi v nerovném terénu a zdolávání překážek

 • sbírat, poznávat přírodniny a manipulovat s nimi, vnímat jejich estetickou stránku

 • záměrně pozorovat

 • rozvíjet všechny smysly, tvořivost, fantazii

 • učit se spolupracovat, vnímat potřeby druhého, být empatický, respektovat se navzájem, učit se sebeovládání

 • zvládat základní sebeobsluhu

 • vyjadřovat své názory, poznatky, myšlenky a pocity

 • seznamovat se s tradicemi vánočních svátků u nás i v jiných zemích

 • podílet se na výzdobě a přípravě oslav, spolupracovat

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, radostně prožívat oslavy

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti


 


 

Náměty a činnosti:

podzimní tvoření, vánoční tvoření. vycházky s pozorováním zahrádek a polí, pracovní činnosti na zahradě, pozorování stromů, jejich plodů, hledání rozdílů, znaků, sběr přírodnin, hry a experimentování s nimi, třídění, porovnávání, počítání, skládání, skupinové práce, výtvarné a pracovní činnosti, prohlížení knih, encyklopedií, rozhovor nad obrázky, smyslové, námětové a konstruktivní hry…


 

Očekávané výstupy

- rozlišovat ovoce, zeleninu, poznávat co je zdravé, co obsahuje vitamíny

- poznávat změny v přírodě v souvislosti s ročním obdobím

- chápat, že změny v přírodě jsou přirozené a samozřejmé

- naučit se krátký text

- vyjadřovat se souvisle, výstižně, kultivovaně, umět formulovat myšlenky

- tvořit z přírodních a jiných materiálů

- umět se dělit o hračku, oprostit se od projevů sobectví

- vnímat, že svět má svůj řád

 

Klíčové kompetence :

- klade otázky, hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe

- řeší problémy, na které sám stačí, náročnější s oporou dospělého

- chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, uvědomuje si, že může situaci ovlivnit

- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, chápe jejich význam a funkci

- ví, že se lidé dorozumívají různými jazyky, že je možno se jim učit

- samostatně rozhoduje o svých činnostech, vytváří si svůj názor

- uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky

- svoje činnosti a hra se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

- chápat, že může rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá

- chápe, že pracovitost, činorodost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost mají svoje nepříznivé důsledky

Náměty a činnosti:

p odzimní tvoření, vánoční tvoření. vycházky s pozorováním zahrádek a polí, pracovní činnosti na zahradě, pozorování stromů, jejich plodů, hledání rozdílů, znaků, sběr přírodnin, hry a experimentování s nimi, třídění, porovnávání, počítání, skládání, skupinové práce, výtvarné a pracovní činnosti, prohlížení knih, encyklopedií, rozhovor nad obrázky, smyslové, námětové a konstruktivní hry…


 


 

3 . Zimní čarování

Motto: Sluníčko už nehřeje, brzo budou závěje

Zimní radovánky

Zvířátka v zimě

Vánoce

Tři králové

Co dělám celý den

Počasí

Masopust

Moje tělo, moje zdraví

Barvy, tvary, čísla

Budu školákem

V tomto integrovaném bloku si přiblížíme charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Zjistíme, jak se žije tam, kde je sníh a led po celý rok. Pokud nám to počasí umožní, užijeme si zimní radovánky a sporty a budeme při tom myslet na bezpečnost. Seznámíme se s lidmi, kteří nám v případě potřeby mohou pomoci. Budeme poznávat naše tělo, jak funguje, co mu prospívá a co naopak škodí. Nezapomeneme na volně žijící zvířata a péči o ně během zimního období.

Záměry integrovaného tematického celku: Cílem tematického celku je obeznámit děti se zvyky a tradicemi vztahujícími se k masopustu. Učit je poznávat a pojmenovat charakteristické znaky zimního počasí. Pozorovat zimní přírodu a život v ní. Seznámí se s některými zimními sporty a jejich vlivem na zdraví. Uvědomí si a pojmenují denní, týdenní, měsíční a roční časové cykly. Předškolní dětí se připraví k zápisu do prvních tříd.


 

Hlavní vzdělávací záměry:

 • seznamovat se s charakteristikou zimního období, co nám přineslo, co nám umožňuje

 • pozorovat změny v přírodě a jejich koloběh

 • rozvíjet všechny smysly při poznávání zimní přírody

 • vytvořit si povědomí o existenci jiných národů /Severní a Jižní pól, Eskymáci/

 • poznávat život zvířat a ptáků v zimě a způsob, jak jim můžeme pomáhat

 • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost, vytrvalost

 • seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty, zvládat pohyb na sněhu a ledu

 • dodržovat pravidla bezpečného chování při zimních radovánkách

 • rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat

 • vědět o některých způsobech ochrany zdraví, mít povědomí o tom, jak a kde hledat pomoc

 • osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody

 • osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • rozvoj tvořivosti a fantazie při výtvarných činnostech /zimní tématika, karneval/

 • osvojit si přiměřené praktické dovednosti v sebeobsluze

 • rozvíjet povědomí vlastní identity, získávání sebedůvěry, sebevědomí, pocitu radostného očekávání vstupu do 1. třídy ZŠ, vytvářet pozitivní vztah ke škole a učení

 • rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)

 • rozvíjení paměti a pozornosti, záměrného soustředěn

 • připravovat se na karneval v MŠ a aktivně zapojit do spolupráce i rodiče

 • setkávat se s výtvarnými, hudebními, literárními a divadelními prvky

 • rozšiřovat aktivní znalost pohádek, písní a básní

Očekávané výstupy:

- poznávat některé části vlastního těla a jejich funkci

- pečovat o své zdraví, učit se předcházet nemocem a úrazům

- poznávat krásu zimní přírody a možnosti sportování

- poznávat zvyky a tradice v hudbě, literatuře / vánoce,masopust/

- barvy, tvary, velikosti

- získávat vztah ke knize, správně s ní zacházet

- osvojit si některé dovednosti a poznatky předcházející psaní a čtení

- mluvit gramaticky správně, vyprávět, popisovat situaci

- mít bohatou slovní zásobu

- uvědomovat si citovou vazbu k rodině, lidem kolem nás

 

Klíčové kompetence :

- učí se spontánně i vědomě, soustředí se na činnosti a záměrně si pamatuje

- dovede pracovat podle instrukcí a pokynů, dokončí, co započalo

- nebojí se pochybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch

- chápe, že být komunikativní, vstřícné a aktivní je výhodou

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, domlouvá se, spolupracuje

- uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku

- je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

- umí být tolerantní k odlišnostem a jedinečnostem druhých lidí

- má představu, co je v souladu se základními lidskými normami a hodnotami a co je s nimi

v rozporu, podle toho se snaží chovat

 

Náměty a činnosti:

experimenty, hry a pokusy se sněhem a ledem, zimní radovánky, pozorování ptáků a péče o ně, básně, písně a hry se zimní tématikou, výtvarné, a pohybové vyjádření zimy, práce s knihami a encyklopediemi, hry na poznávání jednotlivých částí těla, námětové hry, vánoční přání s rodiči, Tři králové, hry podporující rozvíjení slovní zásoby, pracovní listy zaměřené na logiku, porovnávání, počítání, postřeh, hádanky…


 

 

4. Jarní poznávání

Motto: Návratem sluníčka ožije nejen větvička

Domácí zvířata

Volně žijící zvířata

Maminka má svátek

Svět řemesel

Den země

Kniha a pohádky

Jarní zahrada

Velikonoce

 

Záměry integrovaného tematického celku: Seznámit je s knihou, jejím významem a probudit u nich pozitivní vztah ke knihám. Učit je poznávat a pojmenovat charakteristické V uvedeném tematickém celku budou děti pozorovat a charakterizovat projevy jarního období a počasí. Dále budou pozorovat proměny jarní přírody, čímž u nich bude vytvářen přátelský vztah k přírodě. Naučí se poznávat a pojmenovat jarní květiny, budeme zjišťovat, co potřebují k růstu. Seznámíme se s domácími zvířaty, jejich mláďaty, s ptáky a hmyzem. Budeme hledat odpovědi na otázky týkající se jejich života, vzhledu, vztahu k člověku. Naučí se třídit odpad a ozřejmí si význam recyklace. Budeme si všímat pořádku či nepořádku kolem sebe i v okolní přírodě a zjišťovat jak se můžeme o pěkné prostředí zasloužit i my sami. Povíme si o naší planetě Zemi a o možnostech jak ji chránit. Společně budeme prožívat radost z oslav jarních svátků (Velikonoce, Dem země, Den matek ). Uvědomění si význam rodiny a jejich místa v ní. Seznámí se s některými druhy povolání, což je přiměje vážit si práce ostatních. Naučí se samostatnému vystupování.


Hlavní vzdělávací cíle a záměry:

 • posilovat přirozený zájem, zvídavost a radost z objevování

 • seznámit se s jarním obdobím, s jeho charakteristickými znaky, vnímat změny porovnávat je s ostatními ročními dobami

 • učit se pěstovat rostliny, mít povědomí o tom, co potřebují k růstu

 • mít povědomí o domácích zvířatech a jejich mláďatech, o jejich způsobu života, potřebách, stavbě těla, významu a užitku pro člověka

 • získat povědomí o ekosystému louka, seznámit se s lučními květinami a bylinami, jejich významu pro člověka, hmyz v trávě – případná nebezpečí (uštknutí, štípnutí…)

 • pozorovat a poznávat přírodu, rostliny, domácí zvířata a jejich mláďata

 • seznámit se s tradicemi velikonočních svátků u nás i v jiných zemích

 • podílet se na výzdobě a přípravě oslav, spolupracovat s ostatními

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, radostně prožívat oslavy

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti

 • seznamovat se s různými oblastmi lidské činnosti, povolání

 • prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem

 • dokázat pojmenovat jednotlivé členy rodiny a vyjádřit vztahy k nim

 • vytvářet aktivní postoje ke světu, k životu

 • poznávat přírodu a vliv člověka na ni, rozlišovat co příroda potřebuje a co ji naopak škodí

 • znát vlastnosti a využití některých materiálů (papír, plast, sklo)

 • chápat pojem odpad a možnosti nakládání s ním (recyklace, třídění)

 • prakticky pečovat o své okolí, vytvářet příjemné prostředí

 • hápat knihu jako zdroj zábavy a informací

 • rozvíjet schopnost klást otázky a hledat na ně odpovědi

 • seznamovat se s různými oblastmi lidské činnosti, povolání

 

Očekávané výstupy:

- ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

- osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti

- chápat elementární časové pojmy

- vyhledávat a třídit informace, využívat je v činnostech

- vyjadřovat svou představu, fantazii

- rytmizovat, určovat počet slabik ve slovech

- poznávat domácí zvířata, mláďata, jejich užitek, uvědomovat si zodpovědnost za péči o ně

- vědět, že činnost člověka může ovlivnit život zvířat i vzhled přírody

- prožívat radostně sváteční období – svátek matek

- poznávat, že je správné třídit odpad, chovat se ekologicky k živé i neživé přírodě


 

Klíčové kompetence :

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, experimentuje, užívá jednoduché pojmy, znaky,

symboly

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu,

zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů

- rozlišuje, která řešení jsou funkční a která nejsou, dokáže mezi nimi volit

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat své slabé stránky

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, váží si práce i úsilí druhých

- uvědomuje si, že může svým chováním ovlivnit prostředí, v jakém ži


 

Náměty a činnosti:

týdenní pobyt ve škole v přírodě , pozorování domácích zvířat, ptáků a hmyzu, pěstební práce, pokusy s rychlením a s rostlinami, návštěva květinářství, příprava oslav Velikonoc a Dne matek, námětové hry na téma Rodina, písně a básně s tématikou jaro a maminky, výzdoba třídy, didaktické hra Co se z čeho vyrábí, výtvarné tvoření z odpadového materiálu, vycházky s cílem hledat barevné kontejnery, sběr a třídění odpadu a udržování pořádku ve třídě, pozorování životního prostředí, práce s mapou, globusem a encyklopediemi, , rozhovory a diskuze, dokončování příběhu Co by se stalo, kdyby…výlet do divadla Radost Brno.
 

                                                    

 

 

5. SE SLUNÍČKEM DO SVĚTA

Motto : Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje

 

Dopravní prostředky

Den dětí

Exotická zvířata

Živá a neživá příroda (Škola v přírodě)

Co už známe


 

Záměry integrovaného tematického celku:

V tomto integrovaném bloku se zaměříme na příchod léta a činnosti s ním spojené. Budeme prohlubovat a rozšiřovat získané vědomosti a dovednosti. Společně prožijme Den dětí, budeme si vyprávět o cestování různými dopravními prostředky. Povíme si také o tom, jak se chovat a chránit v různých krizových situacích a jaké nebezpečí na nás může číhat o prázdninách. Pojedeme na výlet a slavnostně se rozloučíme s našimi nejstaršími předškoláky. O prázdninách budeme trávit většinu času na zahradě, rozvíjet pohybové dovednosti, tělesnou zdatnost a kamarádské vztahy. Strávíme poslední noc v MŠ, připravíme si tablo.


 

Hlavní vzdělávací záměry:

 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností a přijímat je s jejich odlišnostmi, vést k pochopení, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 • vnímat, že svět je pestrý, rozmanitý a má svůj řád

 • poznávat místo kde žiji a srovnávat ho s jinými místy na zemi

 • upevňovat kladný vztah dětí k domovu a vlasti

 • rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě – co všechno už umím, dokážu

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného shrnutí znalostí, dovedností a vědomostí

 • soustředit se na činnost a její dokončení, spolupracovat s ostatními

 • vnímat a rozlišovat charakteristické znaky léta, umět je porovnat s ostatními ročními dobami ve spojitosti se změnami v přírodě, s charakteristickými činnostmi lidí a hrami dětí v tomto období

 • prohlubovat povědomí o možnostech dopravy

 • upevňovat návyky bezpečného chování na ulici a silnici

 • seznamovat se s různými druhy nebezpečí a jak jim předcházet (slunce, voda, bouřka, cizí lidé, neznámé prostředí, zvířata)

 • experimentovat s přírodními materiály

 • na základě pozorování získávat nové poznatky o přírodě

 • učit se být citlivým ve vztahu k přírodě, lidem i naší planetě

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách

 • rozšířit povědomí dětí o exotických zvířatech a jejich přirozeném

 • životním prostředí a způsobu života

 • seznamovat se s různými druhy sportů, zvyšovat fyzickou zdatnost a obratnost

 • prožívat radost při společných hrách a činnostech


Očekávané výstupy :

- zvládat prostorovou orientaci v různém prostředí, pohybovat se ve vodě, v písku

- překonávání překážek, házení, chytání, užívání různého náčiní

- seznámení s různými druhy květin, bylin, praktické pozorování

- poznávat charakteristické znaky ročního období

- pojmenovávat, popisovat věci v okolí, třídit obrázky

- získávat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti

- získávat povědomí o existenci národů a kultur různých zemí, planetě Zemi, vesmíru

- vytvářet jednoduchý doprovod na dětské hudební nástroje

- upevňovat pěvecké návyky a rozvíjet taneční projev

- získávat poznatky o vodě jako nebezpečném živlu, ale i o její nezbytnosti pro život

- navozovat vhodnou komunikaci s rodiči při společných akcích

 

Klíčové kompetence :

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky

- odhaduje své síly, učí se hodnotit své pokroky, oceňovat výkony druhých

- při řešení problémů užívá logických, matematických i empirických postupů

- zpřesňuje si početní představy, užívá číselné a matematické pojmy

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky

- rozumí slyšenému, slovně reaguje, vede smysluplný dialog

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky /knihy, encyklop., audiopom./

- spolupodílí se na společných rozhodnutích, pravidlech, dodržuje je

- při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně

- odhaduje rizika svých nápadů

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

 

Náměty a činnosti:

škola v přírodě, výlety, práce s mapou, globusem a encyklopediemi, výtvarné ztvárnění zážitků z výletu, experimentování s vodou, pískem a kameny, sportování na školní zahradě, beseda na téma „Bezpečné chování“, vycházky do okolí, rozhovory a námětové hry na téma cestování a prázdniny, srovnávání dopravních prostředků, hry a činnosti, které vedou k opakování a ověření a prohlubování v průběhu roku získaných znalostí a dovedností