Aktuality

 

 

 

 

Zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2022/2023

12. 5. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Na Sídlišti 5 Hustopeče

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23: Na Sídlišti 5 Hustopeče dne: 8.6.2022 od 8,00 do 12,00 hodin

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Na Sídlišti 5, Hustopeče

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na www.msurybicek.cz, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії www.msurybicek.cz або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Kritérium

 

body

Trvalý pobyt dítěte *

Trvalé bydliště v obci, ve které škola sídlí

+ Bydliště v obci, ve které škola sídlí

Bydliště mimo obec, ve které škola sídlí

25

15

0

Věk dítěte

Děti do 3 let věku

3 roky k 1.9. příslušného roku

25

30

 

V /м. …………………………dne/дата…………………….                                                

              Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

11. 5. 2022

Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče,

zveme vás na informativní schůzku, která se uskuteční 14.6.2022 v 16.00 hodin na odloučeném pracovišti ulice Komenského ve třídě Koťátek. Schůzka se uskuteční bez dětí.  Přineste si, prosím, psací potřeby.

Těšíme se na vás ředitelka a kolektiv MŠ

Školička pro maláčky - adaptační program

25. 4. 2022

Zveme vás na adaptační program "Školička pro maláčky", který se bude konat každou středu od 11. 5. 2022 do 29. 6. 2022 v době od 15.30 - 16.15 hod. ve třídě Koťátek na odloučeném pracovišti na ulici Komenského.
Program je určen pro nově přijaté děti. 
Z kapacitních důvodů může "Školičku" navštěvovat přijaté dítě s doprovodem jednoho dospělého. Neberte s sebou sourozence.
Do "Školičky" bude vaše dítě potřebovat přezůvky a láhev s pitím.
                                                                                                              Těšíme se na vás.

 

 

Prázdninový provoz 2022

4. 4. 2022

Prázdninový provoz od 1.července do 31.července 2022 zabezpečí Mateřská škola Na Sídlišti 5, Hustopeče.

Provoz od 1.srpna do 24.srpna 2022 zabezpečí Mateřská škola Školní 25, Hustopeče.

Ve dnech od 25.srpna do 31.srpna 2022 budou obě MŠ uzavřeny a proběhne přípravný týden.

Odpolední svačinky - změna

28. 1. 2022

Prosíme rodiče, aby od 1.2.2022 odhlašovali odpolední svačinu do 9.00 hodin. Jedná se o děti, které půjdou po obědě. Buďte při odhlašování důslední a sdělte nám tuto informaci včas.

Pokud půjde dítě domů po obědě, odpolední svačina mu nebude započítána do ceny stravného.

Seznamy dětí na šk. rok 2021/2022

26. 8. 2021

Seznamy jsou vyvěšeny na dveřích MŠ. 
Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

INFORMACE O PLATBÁCH V MŠ

9. 8. 2021

Vzhledem k tomu, že se 14.7.2021 změnila vyhláška o školním stravování s účinnou platností od 1.9.2021, budou platby v MŠ následovné:

Měsíční výše úplaty pro děti s celodenní docházkou je stanovena ve výši 500,- Kč.

Měsíční úplatu posílejte na účet 86-1728080247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Na tento účet posílejte i jednorázovou platbu 500,- Kč  za kulturní akce a do zprávy pro příjemce  uvěďte jméno dítěte.

Stravování dětí od 1.9.2021

2 svačinky                  16,- Kč (dopolední 8,-Kč, odpolední 8,- Kč)

oběd                          22,- Kč

pitný režim                   4,- Kč

celkem                        42,- Kč   (tzn. 850,-/měsíčně)

 

děti s odkladem školní docházky

2 svačinky                  16,- Kč (dopolední 8,-Kč, odpolední 8,- Kč)

oběd                          26,- Kč

pitný režim                   4,- Kč

celkem                        46,- Kč  (tzn. 950,- /měsíčně)

Před ranní přesnídávkou je dětem podáván ovocný talíř. Dostatečný příjem tekutin je pro děti zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole.

Platby za stravné posílejte na účet 123-4770460247/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.  

Pokud jste již stravné zaplatili na účet, na který se platby uskutečňovaly do dnešního dne, nic se neděje, peníze si vedoucí stravování převede na správný účet.

Všechny platby provádějte do 15. dne předešlého měsíce. 

 

 

Vracení a pořizování čipů

17. 6. 2021

Ve dnech 30.6. - 2.7. od 10.30-14.30 hodin je nutné vrátit čipy dětí, které odcházejí.

Ve dnech 23.8. - 27.8. od 7.00-10.00 hodin je nutné zakoupit čipy pro nově příchozí děti.

Čipy vrátíte a zakoupíte u paní Lazorkové - vedoucí stravování.

Upozornění pro rodiče

10. 6. 2021

Vážení rodiče,

jistě jste si všimli, že je naše MŠ již více než rok v rekonstrukci. Navýšení kapacity o dvě třídy se podařilo zdárně dokončit v lednu 2021 a nyní probíhá rekonstrukce zahrady, která bude dokončena v září 2021. Z tohoto důvodu vás žádám, aby jste při vstupu do MŠ dbali na bezpečnost a nepohybovali se v místech, která jsou součástí stavby.

Tato situace je i pro nás nepříjemná a omezující, a proto vyjednáváme se zhotovitelem příznivější podmínky tzn. provádění hlučných prací v době nepřítomnosti dětí v MŠ.

Děkuji za pochopení.                                              

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ

Změna dopravního značení na ulici Školní

25. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 1. února 2021 bude stanoveno dopravní značení na ulici Školní - Zákaz stání po dobu delší než 15 minut v době od 7.00 - 16.30 hodin. Týká se to rodičů, kteří vozí děti do školky autem ( do školky Na Sídliště i na odloučené pracoviště).

RSS