Předadaptační program

Abychom pomohli rodičům i dítěti zvládnout psychicky náročné období, jakým   je  vstup do MŠ , nabízíme   odpolední činnost pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu nebo nemohly být z kapacitních důvodů přijaty.

Mateřská škola Na Sídlišti 5 Hustopeče – odloučené
pracoviště Komenského 4, kde jsou zařazeny nejmladší
děti nabízí rodičům a dětem,  předadaptační  program
 pod názvem  ,,Školička pro maláčky“.
 

Cílem tohoto programu je připravit dítě na pobyt v MŠ, což znamená:

- seznámit dítě s novým prostředím
- seznámit dítě s lidmi, kteří jej budou v MŠ obklopovat
(učitelky, správní zaměstnankyně)

 

Program začíná 17. května 2023.  Je určen pro děti od 2 let s doprovodem dospělého . Pro děti jsou připravovány pracovní a výtvarné činnosti, cvičení, pohybové hry, tanečky apod.

Pravidla zapojení se do programu:

-do "Školičky pro maláčky" chodí dítě s rodičem, či jiným příbuzným 1 hodinu týdně - doporučujeme pravidelnou docházku ( pokud by dítě chodilo nepravidelně, program by ztrácel smysl a nesplnil by hlavní předpoklad - seznámení se s prostředím a odbourání strachu z neznámého )
- rodič bude seznámen se strukturou programu a písemně potvrdí dodržování pravidel, především bezpečnostních
- rodič se bude řídit pokyny učitelky, zapojí se do všech činností s dítětem
- rodič se po celou dobu bude plně věnovat svému dítěti, aby mělo pocit bezpečí v neznámém prostředí